تصویر
تصویر
تصویر

طرح سه تیم

رامین فریور
مدیر عامل و ایده پرداز
رضا …
برنامه نویس و مدیر پروژه
خضرا کیان
برنامه نویس و مدیر داخلی
مهین شمس
کارشناس فروش